در زندگی همه ی ما به مشکلاتی بر می خوریم که حل کردن آن ها گاها دشوار بوده و نیاز به راهنمایی های بسیار کاربردی داریم زیرا در صورت حل نکردن مشکلات ممکن است نتایج ناگواری را به همراه داشته باشد. همچنین در زندگی روزمره برای داشتن روابطی درست با خانواده، همسر، فرزند و جامعه